Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia - rozdrabniarka do odpadów

Nr sprawy 330.001.15

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie p.n.: Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia –

rozdrabniarka do odpadów”

(CPV kod 42996100-5 

I.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21      

62-540 Kleczew

NIP 665-296-32-71

tel. (63) 270-14-00

fax. (63) 270-12-11

strona internetowa:      www.zgkim.kleczew.pl

 

II.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z.2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej w treści SIWZ „PZP”.

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest finansowanie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego urządzenia – rozdrabniarki do odpadów  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kleczewie, w zamian za zapłatę przez leasingobiorcę umówionych opłat. Rozdrabniarka przeznaczona do rozdrabniania różnego rodzaju odpadów , w tym: odpadów komunalnych (frakcja nadsitowa), odpadów przemysłowych, tekstylii, papieru, gumy, drewna i innych podawanych w postaci mieszanej i otrzymania zdefiniowanej wielkości rozdrobnionej frakcji przeznaczonej do współspalania, jako paliwo alternatywne RDF.

Dane techniczne:

Stan: Nowy lub używany

Typ: Rozdrabniacz jednowałowy z dociskiem hydraulicznym

Długość rotora: ok. 2000 – 2200 mm

Średnica rotora: ok. 500 – 580 mm

Noże 43 x 43 z możliwością czterokrotnego obracania

Ilość noży na wale: co najmniej 100 szt.

Przeciwnóż: segmentowy z możliwością czterokrotnego obracania

Obroty rotora: regulowane 100-180 obr./min

Napęd: bezpośredni przez koło pasowe

Sprzęgło bezpieczeństwa: 1 szt.

Moc silnika głównego: ok. 100-132 kw

Docisk: hydrauliczny bez prowadnic ściernych, sterowany zaworem proporcjonalnym.

Wyposażenie:

- specjalne sprzęgło bezpieczeństwa zabezpieczające przed ciałami obcymi,

- maszyna umieszczona na specjalnych elementach antywibracyjnych,

- sterowanie PLC, z  wyświetlaczem umożliwiającym wskazanie wszelkich parametrów, tj. okresy konserwacyjne, usterki, status maszyny itd.,

- możliwość ustawienia kilku programów pracy,

- przemiennik częstotliwości z możliwością regulacji prędkości  rotora,

- hydraulicznie uchylana klapa rewizyjno-sitowa umożliwiająca swobodny dostęp do rotora i noży,

- zabezpieczenie przed wycieraniem – ochronne napawanie rotora,

- wyłączenie przy braku surowca,

- rozpoznawanie ciał obcych.

 

Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, -w cenie sprzętu

 

        I.            Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem.

a)      instrukcja obsługi w języku polskim,

 

      II.            Uwagi końcowe.

a)      Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień związanych  z eksploatacją oraz konserwacją urządzenia. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego szkolenie,  mające na celu przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania jego funkcji w praktyce. Wykonawca udzieli 6 miesięcznej gwarancji na urządzenie oraz zapewni serwis pogwarancyjny.

 

    III.            Warunki leasingu:

-          leasing operacyjny,

-          waluta umowy leasingu: PLN,

-          umowa leasingu będzie trwała 48 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 47 rat leasingowych,

-          raty leasingowe w miesiącach styczeń, luty, marzec mniej więcej w stosunku 1 do 3 w stosunku do rat w pozostałych miesiącach

-          opłata wstępna: w wysokości do 30 % wartości netto przedmiotu leasingu,

-          stała stopa procentowa,,

-          wartość wykupu: do 25% ceny netto przedmiotu leasingu,

-          wykup na końcu umowy leasingu,

-          możliwość wykupu z prawem pierwokupu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej,

-          pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia kodeksu cywilnego,

- ubezpieczenie wieloletnie w ratach leasingowych na cały okres umowy leasingu

IV.      Termin wykonania zamówienia:

-    dostawa przedmiotu leasingu: w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

-    okres trwania umowy leasingu: 48 miesięcy.

 

V.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1).

2.      Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej                  i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 2).

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.

4.      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez ocenę „spełnia / nie spełnia” będzie odbywała się na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie postawionych warunków. Dokumenty, które Wykonawcy muszą przedstawić zostały określone przez Zamawiającego w punkcie VI SIWZ.

 

VI.      Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.      W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 PZP) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy                                   w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP i nie podleganiu wykluczeniu                         z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1)      Formularz oferty - załącznik nr 1.

2)      Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

3)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - załącznik nr 3.

4)      Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 – załącznik nr 5

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

5)      Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,                w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                       a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4).

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument składa każdy z Wykonawców.

5)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                    w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument składa każdy z Wykonawców.

6)      Wzór umowy zawierający elementy oferty i postanowienia niniejszej SIWZ (tj. Rozdz. III             i Rozdz. XV).

7)      Informację na temat parametrów technicznych oferowanego urządzenia. Załączyć np. foldery, zdjęcia oraz opisy stwierdzające jednoznacznie, że oferowany samochód spełnia warunki techniczne postawione w SIWZ.

 

2.      Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, o których mowa          w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.      Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a pomioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.1 p.pkt   4-6 i pisemnego oświadczenia tych pomiotów o braku podstaw do wykluczenia.

4.      Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone, muszą być podpisane przez osobę lub w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - przez osoby upoważnione do składania woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty oraz wszystkich dokumentów i oświadczeń do niej załączonych przez osoby upełnomocnione - musi zostać załączone pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia do wglądu aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.      Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń itp.) mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 kodeksu karnego.

6.      Szczegółowe regulacje dotyczące dokumentów i oświadczeń, w tym regulacje dotyczące zasad składania dokumentów i oświadczeń przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

 

Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                         z oryginałem przez wykonawcę - osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożone przez wykonawcę kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.

UWAGA !!

Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez Specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji - bez dokonania w nich zmian.

 

VII.      Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1)      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem (art. 27 ust. 1 ustawy PZP).

2)      Zamawiający żąda od Wykonawcy potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji wysyłanej faksem (art. 27 ust. 2 ustawy PZP).

3)      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4)      Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,                 o którym mowa w pkt VII.3 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5)      Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VII.3 SIWZ.

6)      Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.

7)      Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

8)      Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

9)      Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: przedmiot zamówienia – Prezes Zarządu –Janusz Berthold; procedura przetargowa – Ewa Dawidziak; w godz.  od 7.00-15.00

tel. 632701400 email: e.dawidziak@zgkimkleczew.pl

 

VIII.      Termin związania ofertą:

1)      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2)      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3)      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu         o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

IX.      Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie                       z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2)      Ofertę sporządzić w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub inną trwałą, czytelną techniką.

3)      Wszystkie kartki oferty spiąć i ponumerować. Załączniki do oferty stanowią integralną całość wymaganej dokumentacji ofertowej i powinny być czytelnie oznaczone.

4)      Osoba upoważniona do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionej/nych do działania w imieniu wykonawcy na podstawie właściwego rejestru, składa podpis na wszystkich zapisanych stronach oferty, załącznikach i w miejscach,                       w których wykonawca naniósł zmiany.

5)      Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby upoważnione.

6)      Do sporządzenia oferty służą: formularze - załączniki do SIWZ.

7)      Ofertę z załącznikami złożyć w dwóch nieprzezroczystych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona wyłącznie napisem:

Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia-rozdrabniarka do odpadów nie otwierać przed 22.05.2015r.  godz. 10.30.

        Koperta wewnętrzna winna być opatrzona w nazwę wykonawcy.

8)      Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie z napisem, określonym w pkt. 7 i oznaczonej dodatkowo napisem „Zmiana” albo „Wycofanie”.

9)      Po upływie terminu składania ofert, wykonawca nie może dokonać zmian ani wycofać oferty.

10)   Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11)   Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Muszą być one oznaczone klauzulą: „Zastrzeżone” (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

12)    Zastrzeżenie dokonane z naruszeniem przepisu art. 86 ust. 4 ustawy PZP lub art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, spowoduje odrzucenie oferty.

13)   Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14) Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a)      wypełnione formularze (załączniki do SIWZ),

b)      dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału           w postępowaniu, przygotowane zgodnie z Działem VI SIWZ.

15)   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

a)      Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                      w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

b)      Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

c)       Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

d)      W przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej wszelkie zmiany w umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagają zgody Zamawiającego.

e)      W przypadku gdy w imieniu wykonawcy występuje pełnomocnik, do oferty załącza się pełnomocnictwo określające zakres jego umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

X.       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1)      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kleczewie, ul. Rzemieślnicza 21 pokój nr 2  w terminie do dnia 22.05.2015r. do godz. 10.00

2)      Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 22.05.2015r. o godz. 10.30 w sali Zamawiającego w Kleczewie, ul. Rzemieślnicza 21, pokój nr 2.

3)      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego.

4)      Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcą na ich wniosek.

 

XI.      Opis sposobu obliczenia ceny:

Złożona oferta powinna zawierać całkowitą cenę brutto (cena zamówienia netto wraz z podatkiem VAT) leasingu z opcją wykupu rozdrabniarki, odpowiadającego wymaganiom zawartym w SIWZ z wyszczególnieniem składników ceny, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

XII.      Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                      z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:

      A.      Cena* przedmiotu leasingu          - 50 %

      B.      Suma opłat leasingowych              - 50 %

 

Punkty przyznawane każdej ofercie będą wyliczane wg następującego wzoru:

 

najniższa wartość oferty brutto

------------------------------------- x 100 pkt.

wartość oferty badanej brutto

ilość uzyskanych punktów x waga ( 50 % )

 

oferta najkorzystniejsza na sumę opłat leasingowych

--------------------------------------------------------------- x 100 pkt.

oferta badana na sumę opłat leasingowych

ilość uzyskanych punktów x waga ( 50 % )

 

Suma opłat leasingowych (%) = wysokość opłaty wstępnej (%) + wartość wykupu (%) + raty leasingowe (%).

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwięcej punktów według kryteriów ustalonych przez Zamawiającego spośród ofert złożonych.

 

* Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.          o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 ze zm.).

 

XIII.      Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1)      O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ustawy PZP.

2)      Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż           5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

3)      Zamawiający zastrzega zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt XIV.2 SIWZ, zgodnie z art. 94 ust. 2 PZP.

4)      Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

 

XIV.      Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy             w sprawie zamówienia publicznego:

Leasingodawca może przedstawić inne ustalenia, które proponuje wprowadzić do zapisu w umowie nie kolidujące z niniejszymi zapisami. Leasingobiorca zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszonych propozycji.

1.       W  wyniku   wyboru  przez   Zamawiającego   oferty   Leasingodawcy   w   trybie  przetargu  nieograniczonego   o  wartości  nieprzekraczającej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień publicznych,  Strony  zawierają  umowę  o poniższej  treści:

2.       Poprzez zawarcie umowy leasingu Leasingodawca zobowiązuje się nabyć od zbywcy, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, rzecz będącą przedmiotem leasingu określoną w Rozdziale III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” i oddać tę rzecz Leasingobiorcy - Zamawiającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić Leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne.

3.       Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, rozpoczynający się w dniu podpisania niniejszej umowy przez strony, a kończący się wraz z upływem 48 miesięcy, liczonych od daty przekazania sprzętu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym .

4.       Zamawiający w trakcie trwania Umowy leasingu nie ma prawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu ustaw podatkowych z tytułu używania przedmiotu leasingu.

5.       Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa kupna przedmiotu leasingu za kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN) w wysokości do 10% ceny netto przedmiotu leasingu.

6.       W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz kodeksu cywilnego.

7.      Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Leasingobiorcy.

Ponadto:

1.      Zamawiający przewiduje zmiany w trakcie trwania umowy, szczególnie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (poprawienie omyłki pisarskiej, omyłki rachunkowej). Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Warunki zmiany:

-    błędy pisarskie w treści umowy;

-    zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę;

-    zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT;

-    w przypadku braku środków na realizację zadania lub wystąpienia innych nie przewidzianych przyczyn Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia w formie aneksu do umowy ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy lub rezygnacji z części dostaw.

2.      Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych oraz wykazu osób            i numerów telefonów kontaktowych Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

 

XV.      Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Środki ochrony prawnej wymienione w art. od 179 do 198g ustawy PZP przysługują wykonawcy,               a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

 

XVI.      Informacje dodatkowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII.      Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

 

XIX.      Załączniki do SIWZ.

1.       Formularz oferty - zał. nr 1,

2.       Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 - zał. nr 2,

3.       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3,

4.       Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (osoby fizyczne) - zał. nr 4,

5.       Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt. 5 – załącznik nr 5

 

 

 

 

Kleczew, dnia 14.05.2015r. r.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy ZP.330.001.15

 

Załącznik Nr 1.

 

 

 

ofertA

 

 

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.                                               

62-540 Kleczew, ul. Rzemieślnicza 21

 

Wykonawca:

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Reprezentowany przez..............................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem .............................................................

 

/ wpisany do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej przez ....................................................

 

................................................................................ pod numerem ewid. .................................................

 

Nr NIP........................................................................................................................................................

 

Tel./ Fax.    ................................................................ e-mail: ..............................@.................................

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia-rozdrabiarka do odpadów”

opublikowanego w BZP pod Nr …………z dnia …….., oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ, i tak:

 

1.     Warunki finansowe leasingu dla używanego urządzenia/ wyrażone w % /:

 

 

a)       Wysokość opłaty wstępnej – …%

b)       Rata leasingowa – …%

c)       Wartość wykupu –…..%

 

Suma opłat leasingowych (a + b + c) : ...%

 

 

2.     Cena zamówienia / kwoty podać cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku / :

 

L.p.

A.

Rodzaj składnika ceny

B.

Ilość

C.

Cena jednostkowa netto w PLN

D.

Cena netto w PLN

(poz. B x poz. C)

E.

Podatek VAT 23 %

w PLN

F.

Cena brutto

w PLN

(poz. D + poz. E)

 

1.

 

 

 

Urzadzenie

 

1

 

 

 

 

 

 

2.

 

Wpłata wstępna

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Raty

 

47

 

 

 

 

 

4.

 

Kwota wykupu

 

 

 

 

 

 

 

       

                                Suma ( wiersz 2 do 4 )

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Oświadczam, że:

1)      spełniam warunki udziału w postępowaniu,

2)      zastrzegam / nie zastrzegam na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3)      zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty,

4)      przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w SIWZ,

6)    uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

7)    powierzę / nie powierzę wykonanie niżej wskazanych części (zakresu) zamówienia podwykonawcy/om (niepotrzebne skreślić) :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

4.       Integralną częścią oferty są:

1)     ...............................................................

2)     ...............................................................

3)     ...............................................................

4)     ...............................................................

5)     ...............................................................

6)     ...............................................................

 

 

5.       Cała oferta składa się z ........................ stron.

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

...............................,dnia ......................                                     ...............................................................

                                                                                                          / Pieczątka i  podpis(y) osób uprawnionych /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

………………………………………..

    (pieczęć adresowa wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

 

 

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „„Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia- rozdrabniarka do odpadów „

oświadczam, że spełniam warunki udziału  w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna ( z art. 297 k.k. ) za zeznanie nieprawdy                   i zatajenie prawdy  w powyższym oświadczeniu.

 

 

 

 

 

………………..…, dnia ………..………..                       …………………….………………………………

             (Pieczątka i podpis(y) osób uprawnionych)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3.

 

 

 

 

 

………………………………………..

    (pieczęć adresowa wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia- rozdrabniarka do odpadów”

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

 

 

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna ( z art. 297 k.k. ) za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

 

 

 

 

 

………………..…, dnia ………..………..                                          …………………….………………………………

             (Pieczątka i podpis(y) osób uprawnionych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4.

 

 

 

 

 

………………………………………..

    (pieczęć adresowa wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy będącego osobą fizyczną w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia- rozdrabniarka do odpadów”

oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie z powyższego postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

 

 

 

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna ( z art. 297 k.k. ) za zeznanie nieprawdy                   i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

 

 

 

 

 

………………..…, dnia ………..………..                            …………………….………………………………

             (Pieczątka i podpis(y) osób uprawnionych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

W zakresie art. 24 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:

Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia- rozdrabniarka do odpadów”

Oświadczamy, że:

a)      nie należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331, z późn. zm)*

b)      należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn.zm.)

 

i przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

                                                                                                        ………………………………………….

  /Data i podpis upoważnionego

                                                                                                                 przedstawiciela Wykonawcy/

  

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia - rozdrabniarka do odpadów
Ogłoszenie o zamówieniu - Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego urządzenia - rozdrabniarka do odpadów
Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
   
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 3 odwiedzin: 289672 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.