Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Przetarg nieograniczony na obsługę oczyszczalni ścieków w Kleczewie

 

ZAKŁAD  GOSPODARKI

KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul.Leśna 58B,  62-540 Kleczew

tel. /0-63/ 2701400, fax. 2701211

NIP 665-001-37-37

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę i bieżącą konserwację  oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami, punktem zlewnym i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: a/ obsługa i bieżąca konserwacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie gmina Kleczew wraz z przepompowniami, stacją zlewną i przypisanej do oczyszczalni sieci kanalizacji sanitarnej położonej w mieście Kleczew,

b/ obsługa stacji zlewnej i przyjmowanie ścieków dowożonych,

c/ ewidencja przyjmowanych ścieków dowożonych,

Termin wykonania zamówienia: 08.11.2010r. – 30.06.2011r.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium – nie dotyczy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leśnej 58B w Kleczewie , w terminie do dnia 02.11.2010r. do godz.10.00.Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego, posiadającej następujące oznaczenia: „Oferta w postępowaniu na obsługę i bieżącą konserwację oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami,  punktem zlewnym  i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej

Nie otwierać przed dniem 02-11-2010 r. do godz. 11.00. „

 oraz nazwą (imieniem i nazwiskiem)  wykonawcy i jego adresem.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.11.2010 r .o godz. 11.00

Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  spełnienie  postanowień  art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” oraz dołączenie wymaganych załączników.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w przetargu zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostępnej w siedzibie Zamawiającego, ul.. Leśnej 58B w Kleczewie   oraz na stronie internetowej www.zgkim.kleczew.pl

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.10.2010

Kleczew, dn 25.10.2010 r.

 

Dyrektor Zakładu

Janusz Berthold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Kleczew, dnia 25.10.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Obsługa i bieżąca konserwacja  oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami, punktem zlewnym i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) - zwanej dalej "ustawą"

 

 

 

Dyrektor ZGKiM w Kleczewie

           Janusz Berthold

 

I. Zamawiający

 

1.     Zamawiający:

 

       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ul. Leśna 58 B, 62-540 Kleczew

Regon: 310 508 862, NIP 665-001-37-37

Tel. (63) 2701 400, Fax. (63) 2701 211

Adres: www.zgkim.kleczew.pl  e-mail: zgkim@lm..pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a/ obsługa i bieżąca konserwacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie gmina Kleczew wraz z przepompowniami, stacją zlewną i przypisanej do oczyszczalni sieci kanalizacji sanitarnej położonej w mieście Kleczew,

b/ obsługa stacji zlewnej i przyjmowanie ścieków dowożonych,

c/ ewidencja przyjmowanych ścieków dowożonych,

1.     Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane w zakresie i sposób określony szczegółowo w :

-          instrukcji obsługi eksploatacji oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK oraz charakterystykę obiektu, z którą oferenci mogą zapoznać się na miejscu w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie, ul. Leśna 58 B, pokój nr 4

-          założenia eksploatacyjne zał. Nr 2

-     umowie wg wzoru stanowiącego zał. nr 3.

 

III. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone.

IV . Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

V. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

od 08.11.2010r. do 30.06.2011r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie dokumentów, o których mowa w dziale VIII pkt 2 ppkt 1), 7).

B/ posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek powyższy zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat –co najmniej przez okres 3 lat- wykonywał usługę: eksploatację oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - ocena na podstawie wykazu robót i referencji potwierdzających prowadzenie robót z należytą starannością o którym mowa w działe VIII pkt 2 ppkt 2).

C/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponowanie osobą/osobami, która(-e) będzie(-ą) uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą(-ymi) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami uprawnienia w specjalności: obsługa i eksploatacja biologicznych oczyszczalni ścieków;

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie dokumentów, o których mowa w dziale VIII pkt 2 ppkt 3), 4), 5).

D/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej na kwote nie mniejszą niż 2.000.000,- PLN

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie dokumentów, o których mowa w dziale VIII pkt 2 ppkt 6).

2. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VIII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokumenty wymagane w ofercie:

1) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – w załączeniu wzory do wykorzystania takich pełnomocnictw (załącznik nr 8 i 9 do SIWZ)

 

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 4);

2) wykaz prowadzonych w okresie ostatnich pięciu lat usług eksploatacyjnych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednak nie krótszym niż 3 lata, odpowiadających swoim rodzajem usługom eksploatacyjnym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg zał. nr 5);

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania zlecona usługa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z tabelą załącznik nr 6);

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zmówienia, posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z załącznikiem nr 6A)

5) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca – wg zał. nr 7 oraz dokumentacji potwierdzającej tytuł posiadania,

6) opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

7) Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków lub przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane „promesą”.

Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 5) - dotyczącej tych podmiotów.

3. Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 4A);

2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w pkt.3, ppkt 1- 6,

2) warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie - dokumenty określone pkt.2, ppkt. 2 - 5 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b ustawy pzp)

Uwaga: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy załączyć dwa typy zaświadczeń z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami: osobno dla wspólników w zakresie podatku dochodowego, osobno jako spółka w zakresie podatku VAT. Natomiast jednostką zobowiązaną do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne jest spółka cywilna w związku z czym w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie z ZUS wystawione tylko na spółkę cywilną.

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w pkt.2 ppkt.1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.

5. Forma dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz 1817), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1.     Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

 

Adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Leśna 58B  62-540 Kleczew    nr telefonu 63-2701400    faxu: 63 2701211

 

1.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2.     Do dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, mają zastosowanie przepisy tego rozporządzenia (dotyczy to także dokumentów, do których złożenia wykonawca został wezwany w trybie art. 26 ust.3). Rozporządzenie to nie przewiduje składania dokumentów w formie faksu, bowiem – zgodnie z art. 78§1 kodeksu cywilnego – podpis wykonawcy i poświadczanie za zgodność z oryginałem złożone za pośrednictwem faksu nigdy nie będą oryginalne, a będą jedynie kopią1

3.     Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.zgkim.kleczew.pl

4.     W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy.

5.     Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

1.     Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

1.     Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną  do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach organizacyjnych zamówienia jest:

- Dyrektor ZGKiM – Janusz Berthold – tel. 063 2701 400,

 

X. Termin związania ofertą:

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

6. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

7. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

8. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej j/n:

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

obsługę i bieżącą konserwację oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami,  punktem zlewnym  i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej

Nie otwierać przed dnie 02-11-2010 r. do godz. 11.00.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

12. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art.96 ust.3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

14. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną).

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.

4) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

5) Wypełniając formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w dziale. VIII pkt 2 niniejszej SIWZ powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie ul. Leśna 58B , pokój nr 2. Termin składania ofert zamawiający wyznacza do dnia 2 listopada 2010r. do godz. 10.00. Ofertę złożoną po wskazanym wyżej terminie zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 listopada 2010r. o godz. 11.00 w pokoju nr 2 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie , ul. Leśna 58B

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

XIII Sposób obliczenia ceny oferty

 

1.     Ocenie Zamawiającego podlega wynagrodzenie ryczałtowa brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociaż by w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, włączając w to koszty bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac.

Każdy z wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac.

Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

W przypadku oczywistych omyłek pisarskich i w obliczeniu ceny na formularzu ofertowym stosuje się zapisy art. 87.2 ustawy Pzp

2.     Ilość odprowadzonych ścieków będzie ustalana  na  podstawie rejestru  sprzedaży udostępnionego przez Zamawiającego, który zostanie sporządzony na podstawie wystawionych faktur dla usługobiorców.

3.     Z uwagi na kwartalny okres rozliczeniowy z Usługobiorcami odprowadzającymi ścieki Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału kalendarzowego na podstawie średnich ilości odprowadzonych ścieków. W trzecim miesiącu każdego kwartału nastąpi rozliczenie na podstawie dokonanych obciążeń Usługobiorców (na podstawie wystawionych faktur).

XIV. Waluty obce

W niniejszym postępowaniu rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przeprowadzane będą wyłącznie w złotych polskich.

 

XV. Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.

 

Cena -  100%

 

Cena będzie oceniana na podstawie poniższego wzoru:

 

        cena najtańszej oferty

A=  ----------------------- x 100

        cena  ocenianej oferty

 

gdzie A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę.

Liczba A będzie stanowić ocenę punktową oferty.

Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana , jako najkorzystniejsza.

 

XVI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium.

 

XVII. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)

XVIII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.

3. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 ustawy pzp

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

XIX. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy pzp

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie możliwości wnoszenia odwołań oraz skargi do sądu

Dział VI Środki ochrony prawnej.

Art. 179 – 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1;

2. Założenia eksploatacyjne – załącznik nr 2;

3. Wzór umowy - załącznik nr3

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 4;

5.. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4A;

6. Wykaz realizowanych zamówień - załącznik nr 5;

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 6;

8. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 6A;

9. Wykaz narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca – załącznik nr 7

10. Wzór pełnomocnictwa – zał. Nr 8;

11.Pełnomocnictwa – zał. nr 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz Ofertowy

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i bieżącą konserwację  oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami, punktem zlewnym i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej

 

1.     działając w imieniu i na rzecz

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..

Tel. ………………………………… fax ……………………………….NIP ………………………… REGON …………………………

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ,  zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za wynagrodzenie ryczałtowe: 

 

 ……………….zł netto/1 m3 ścieków odprowadzonych

 

(słownie: ...............................................................................................)

 

plus podatek VAT w wysokości 7 % tj. .........................................

 

- brutto .................................

 

(słownie: ................................................................................................)

 

Powyższe wynagrodzenie obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, wzorem umowy, charakterystyką obiektu i założeniami eksploatacyjnymi. Akceptujemy i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz uznajemy je za wystarczające.

OŚWIADCZAMY, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 08.XI.2010r do 30.VI.2011r.

PRZYJMUJEMY warunki płatności określone w projekcie umowy i w SIWZ.

OŚWIADCZAMY, że na etapie przygotowania oferty zapoznaliśmy się z obiektem objętym zamówieniem na jego eksploatację.

OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni liczonych od daty jej otwarcia.

OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: ...................

OŚWIADCZAMY, iż spełniamy wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Oświadczamy, że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia:

a/ wykonamy sami*

b/ powierzymy podwykonawcom w części dotyczącej* ……………..………………………………

Oświadczamy, że niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do oferty są:

……………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………….

 

                                           .............................................................................................

Data i podpis(y)upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i)     wykonawcy(-ów)

 

 

* niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Zał. Nr 2 do SIWZ

 

 

Założenia eksploatacyjne

Obowiązki Wykonawcy:

1.     Obsługa, bieżąca konserwacja oraz eksploatacja obiektów i urządzeń znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Kleczewie.

 

 

 

Zakres  obowiązków Wykonawcy będzie polegać na:

a)     ciągłym odbiorze i oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu miasta Kleczew,

b)    dokonywanie ciągłego pomiaru ilości i składu ścieków z testem na oczyszczalni ścieków,

c)     eksploatowaniu obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem  i zasadami prawidłowej eksploatacji, utrzymania obiektów w stanie nie pogorszonym ponad naturalne zużycie, prowadzenia dokumentacji zgodnie z zasadami prawa budowlanego oraz usuwania nieczystości,

d)    utrzymaniu zieleni i porządku na terenie oczyszczalni i jej otoczeniu na własny koszt ( w tym odśnieżanie i usuwanie lodu na dojazdach),

e)     wykonywaniu na  we własnym zakresie i na własny koszt bieżących remontów i konserwacji urządzeń, instalacji i obiektów. Materiały potrzebne do bieżących remontów oraz wynikające z potrzeb technologii oczyszczania ścieków zapewnia Wykonawca i ponosi ich koszt,

f)     zabezpieczeniu odczynników chemicznych ( w tym trucizn), ich przechowywaniu i prawidłowym gospodarowaniu.

g)    pilnowanie, by parametry dostarczanych ścieków odpowiadały ogólnym warunkom dla ścieków sanitarnych surowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,

h)     zapewnienie by parametry oczyszczonych ścieków nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodno – prawnym. Kary i odszkodowania za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją obiektów ponosi Wykonawca, zarówno w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich. Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych ( środowiska)  z tytułu odprowadzanych ścieków obciążają Zamawiającego,

i)      gromadzeniu , ewidencjonowaniu i utylizacji przez Wykonawcę odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), powstających w trakcie eksploatacji obiektów,

j)      Wykonawca  zobowiązuje się do wywozu we własnym zakresie i na własny koszt ww. odpadów na odpowiednie miejsca składowania , określone w ustawie o odpadach, co zostanie potwierdzone kartami przekazania osadu,

k)     zapewnieniu przez Wykonawcę w ramach ceny wymienione w formularzu ofertowym niniejszej umowy transportu potrzebnego do obsługi przedmiotu umowy,

l)      utrzymywanie całodobowej łączności telefonicznej z  Zamawiającym,

m)   dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu w okresach kwartalnych danych niezbędnych do zestawienia opłat za korzystanie ze środowiska,

n)     pełnej współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie informowania o zauważonych zagrożeniach środowiska,

o)    prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego,

p)    przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych kopii kart przekazania osadu za dany miesiąc do 5 dnia nowego miesiąca,

q)       Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu do wykonania robót konserwacyjno-eksploatacyjnych,

 

r)      Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny budynków, budowli, maszyn i urządzeń w obiektach mu przekazanych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

s)     przygotowywanie i przekazywanie co miesiąc Zamawiającemu do 5 dnia nowego miesiąca sprawozdania z pracy oczyszczalni oraz z prac wykonanych na oczyszczalni przez Wykonawcę, zawierającego m.in. następujące dane:

a.     ilości odebranych i oczyszczonych ścieków,

b.    skład ścieków surowych i oczyszczonych,

c.     wykonane w ciągu miesiąca czynności np. naprawy, remonty, konserwacje, usuwanie awarii,

d.    wytworzone odpady, ich ilości i sposób zagospodarowania,

e.     kopie kart przekazania osadu za dany miesiąc,

f.     rozliczenie, ile osadu wytworzono w miesiącu, ile osadu przekazano do utylizacji, oraz ile osadu znajduje się na czasowym składowisku osadu,

g.    informacje o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na działanie oczyszczalni (np. zanik prądu),

h.     wyniki wszystkich badań przeprowadzanych na oczyszczalni,

i.      oraz wszelkie inne informacje mające wpływ na eksploatację przedmiotu umowy.

          

2.     Obsługa, bieżąca konserwacja oraz eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sieciowymi.

 

Obowiązki Wykonawcy:

a.       obsługa, bieżąca eksploatacja i konserwacja przepompowni sieciowych,

b.      bieżąca eksploatacja, naprawy,  konserwacje, usuwanie awarii urządzeń, instalacji i obiektów,

c.       całodobowa obsługa sieci kanalizacji sanitarnej,

d.      usuwanie zatorów na kanalizacji (w tym zatorów po wszelkich awariach na sieci oraz na przepompowniach),

e.       usuwanie bieżących awarii,

f.       prowadzenie ewidencji wszystkich awarii,

g.       dokonywanie raz na kwartał obchodów sieci oraz jej uzbrojenia, sporządzanie raportów i przekazywanie ich do ZGKiM w terminie 7 dni od ukończenia obchodu,

h.      dokonywanie przeglądów kanalizacji sanitarnej przy udziale przedstawiciela ZGKiM zgodnie z przedłożonym harmonogramem miesięcznym oraz dostarczanie protokołów Zamawiającemu w terminie 7 dni od wykonania przeglądu;

i.        czyszczenie kanalizacji z wywozem i utylizacją osadów oraz kamerowaniu oczyszczonej kanalizacji ( w tym również czyszczenie studni z wywozem osadów, skratek itp.),

j.        systematyczne dokonywanie płukań sieci kanalizacyjnej wodą lub ściekami,

k.      pobieranie i badanie próbek ścieków wprowadzonych do kanalizacji (punkty poboru zostaną ustalone z Zamawiającym),

l.        utrzymywanie całodobowej łączności telefonicznej z Zamawiającym,

m.    przygotowywanie i przekazywanie co miesiąc Zamawiającemu do 5 dnia nowego miesiąca sprawozdania z prac wykonanych przez Wykonawcę, zawierającego m.in. następujące dane:

a.     wykonane w ciągu miesiąca czynności np. naprawy, remonty, konserwacje, awarie, zatory,

b.    informacje o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na eksploatację kanalizacji,

c.     wyniki wszystkich badań przeprowadzanych na kanalizacji,

oraz wszelkie inne informacje mające wpływ na eksploatację przedmiotu umowy.

 

3.        Usuwanie awarii na wyżej wymienionych obiektach.

a)        usuwanie awarii urządzeń, instalacji i obiektów,

b)       zapewnienia całodobowej dyspozycyjności, niezwłoczne przystąpienia do usuwania skutków awarii, nie później niż w ciągu 2 godzin, od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu awarii od Zamawiającego lub odbiorców usług, oraz do podjęcia niezwłocznych działań ograniczających i usuwających jej skutki,

c)        Utrzymania całodobowej łączności z Zamawiającym,

d)       zapewnienia całodobowego pogotowia awaryjnego dysponującego:

-                     samochodem technicznym wyposażonym w narzędzia hydrauliczne, sprzęt sanitarny (pompa do wykonywania odwodnień wykopów) oraz materiały i armatury sanitarne, zestawy naprawcze (dostosowane do średnicy instalacji i sieci),

-                     samochodem WUKO z zestawem do udrażniania sieci kanalizacyjnej  i wypompowywania odpadów ze studni rewizyjnych i przepompowni z decyzją zezwalającą na świadczenie usług asenizacyjnych na terenie,

-                     lub dysponującego innym, właściwym sprzętem i narzędziami do usuwania awarii,

e)      usuwanie awarii na sieci kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłocznym,

f)       niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o wystąpieniu awarii, zatoru, itp., na obsługiwanych obiektach,

g)    prowadzenie ewidencji wszystkich awarii (osobna dla obiektów opisanych w pkt 1 i pkt 2) i przedkładanie tej ewidencji Zamawiającemu na każde jego wezwanie,

h)     dołączanie do protokołu odbioru usunięcia awarii, na żądanie Zamawiającego, atestów zastosowanych materiałów,

i)      odpowiedzialność za szkody powstałe u osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami,

j)      wykonywanie robót zgodnie z Polskimi Normami PN i BN,

k)     przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,

l)      Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy,

m)   przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i niezwłocznego informowania o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na środowisko,

n)     prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca awarii zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury załącznik nr 4 z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezp. ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach, Dz. Ustaw nr 220 z dnia 23.12.2003, póz. 2181,

o)    w przypadku konieczności zmiany organizacji ruchu - projekt i realizacja oznakowania zostaje w gestii Wykonawcy,

p)    dokonanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu, urządzeń nad - i podziemnych związanych z pracami przy usuwaniu awarii. Koszty uzgodnień ponosi Zamawiający (refaktura),

q)    powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu usuwania awarii oraz potwierdzenie w protokole Odbioru zakresu wykonanych robót,

r)      po usunięciu awarii Wykonawca ma obowiązek przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z obowiązującą technologią.

s)     Wykonawca wykonując renowację terenów (w tym dróg, chodników, parkingów, placów itp.), po robotach ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia odbioru robót przez administratora terenu,

t)         Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu do usuwania awarii (agregat prądotwórczy, pompy do odwadniania wykopów, spawarka itd.).

 

4. Rozliczanie usuwania awarii występujących na eksploatowanych obiektach będzie się odbywało na następujących zasadach:  

a)     awarie, których usunięcie nie przekracza 2 000,00 zł netto, traktowane są jako bieżąca eksploatacja, w związku z czym ich koszt ponosi Wykonawca,

b)    awarie, których koszt usunięcia jest wyższy niż 2 000,00 zł netto , usuwa Wykonawca:

a.     koszty usunięcia skutków awarii zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z następującymi zasadami:

-          stawka roboczogodziny i narzutów netto zostaną uzgodniona
z Zamawiającym;

-          ceny użytych materiałów zostaną ustalone na podstawie dostarczonych faktur zakupu materiałów;

-          ceny pracy sprzętu zostaną uzgodniona z Zamawiającym;

-          w przypadku braku odpowiednich pozycji kosztorysowych (KNR, KNNR itp.) pozycje będą wyceniane indywidualnie i podlegać będą sprawdzeniu przez Zamawiającego,

-          Wykonawca zobowiązuje się przygotować i dostarczać kosztorysy powykonawcze w terminie 7 dni od daty odbioru wykonanych usług,

-          Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty złożenia kosztorysu u
Zamawiającego ,

b.    koszty usunięcia awarii wywołanych działaniami Wykonawcy (np. w skutek nieodpowiedniej eksploatacji) ponosi Wykonawca, do pełnej wysokości szkody;

c.     Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zlecić usunięcie awarii również innemu Wykonawcy na podstawie osobnego postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 lub art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)     usunięcie awarii, których koszt jest wyższy niż 2 000,00 zł netto dla dostaw i usług (wymiana pomp, naprawa pomp itp.), Zamawiający zleca na podstawie osobnego postępowania w trybie art. 4 pkt 8 lub art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zakup pompy, naprawa pompy);

d)    koszty usunięcia awarii, których wartość przekracza 2 000,00 zł netto, będą ponoszone wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego, z tym że Wykonawca ponosi w takim wypadku ustalony koszt 2 000,00 zł, zaś resztę reguluje Zamawiający. Wykonawca dokonuje montażu nowych lub naprawionych urządzeń na własny koszt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR                                                                                                Zał. Nr 3 do SIWZ

 

 

 

 

UMOWA Nr.......................

 

W dniu ................ 2010r. w Kleczewie pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie, reprezentowanym przez:

1/ Bertholda Janusz – Dyrektora Zakładu

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1/ ..........................................................................

2/ ..........................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą ”

została zawarta umowa następującej treści :

 

§ 1

1.     Wykonawca, wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu………….. Nr ……………….., przeprowadzonego z godnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004. (tj.  Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego:

1)obsługę i bieżącą konserwację oraz eksploatację obiektów i urządzeń znajdujących się na oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK w Kleczewie gm. Kleczew wraz z przypisaną tej oczyszczalni siecią kanalizacji sanitarnej.

2)usuwanie bieżących awarii na wyżej wymienionych obiektach.

 

                                                                          § 2

1.     Umowa niniejsza została zawarta na okres od 08.11.2010r. do 30.06.2011r

2.     W przypadku rażąco nieprawidłowej realizacji umowy Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

 

                                                                   

                                                                   § 3

1.     Obiekty oddane do eksploatacji zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 4 dni od dnia podpisana umowy na podstawie „protokołu przekazania obiektów”.

2.     Protokół podpisują strony umowy.

 

                                                                    § 4

Obowiązki Wykonawcy:

1.Obsługa, bieżąca konserwacja oraz eksploatacja obiektów i urządzeń znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Kleczewie.

 

Zakres  obowiązków Wykonawcy będzie polegać na:

a)     ciągłym odbiorze i oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu miasta Kleczew,

b)    dokonywanie ciągłego pomiaru ilości i składu ścieków z testem na oczyszczalni ścieków,

c)     eksploatowaniu obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem  i zasadami prawidłowej eksploatacji, utrzymania obiektów w stanie nie pogorszonym ponad naturalne zużycie, prowadzenia dokumentacji zgodnie z zasadami prawa budowlanego oraz usuwania nieczystości,

d)    utrzymaniu zieleni i porządku na terenie oczyszczalni i jej otoczeniu na własny koszt  (w tym odśnieżanie i usuwanie lodu na dojazdach),

e)     wykonywaniu na  we własnym zakresie i na własny koszt bieżących remontów i konserwacji urządzeń, instalacji i obiektów. Materiały potrzebne do bieżących remontów oraz wynikające z potrzeb technologii oczyszczania ścieków zapewnia Wykonawca i ponosi ich koszt,

f)     zabezpieczeniu odczynników chemicznych ( w tym trucizn), ich przechowywaniu i prawidłowym gospodarowaniu.

g)    pilnowanie, by parametry dostarczanych ścieków odpowiadały ogólnym warunkom dla ścieków sanitarnych surowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,

h)     zapewnienie by parametry oczyszczonych ścieków nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodno – prawnym. Kary i odszkodowania za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją obiektów ponosi Wykonawca, zarówno w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich. Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych ( środowiska)  z tytułu odprowadzanych ścieków obciążają Zamawiającego,

i)      gromadzeniu , ewidencjonowaniu i utylizacji przez Wykonawcę odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), powstających w trakcie eksploatacji obiektów,

j)      Wykonawca  zobowiązuje się do wywozu we własnym zakresie i na własny koszt ww. odpadów na odpowiednie miejsca składowania , określone w ustawie o odpadach, co zostanie potwierdzone kartami przekazania osadu,

k)     zapewnieniu przez Wykonawcę w ramach ceny wymienione w formularzu ofertowym niniejszej umowy transportu potrzebnego do obsługi przedmiotu umowy,

l)      utrzymywanie całodobowej łączności telefonicznej z  Zamawiającym,

m)   dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu w okresach kwartalnych danych niezbędnych do zestawienia opłat za korzystanie ze środowiska,

n)     pełnej współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie informowania o zauważonych zagrożeniach środowiska,

o)    prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego,

p)    przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych kopii kart przekazania osadu za dany miesiąc do 5 dnia nowego miesiąca,

q)       Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu do wykonania robót konserwacyjno-eksploatacyjnych,

 

r)      Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny budynków, budowli, maszyn i urządzeń w obiektach mu przekazanych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

s)     przygotowywanie i przekazywanie co miesiąc Zamawiającemu do 5 dnia nowego miesiąca sprawozdania z pracy oczyszczalni oraz z prac wykonanych na oczyszczalni przez Wykonawcę, zawierającego m.in. następujące dane:

a. ilości odebranych i oczyszczonych ścieków,

b. skład ścieków surowych i oczyszczonych,

c  wykonane w ciągu miesiąca czynności np. naprawy, remonty, konserwacje, usuwanie awarii,

d. wytworzone odpady, ich ilości i sposób zagospodarowania,

e. kopie kart przekazania osadu za dany miesiąc,

f. rozliczenie, ile osadu wytworzono w miesiącu, ile osadu przekazano do utylizacji, oraz ile osadu znajduje się na czasowym składowisku osadu,

g. informacje o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na działanie oczyszczalni (np. zanik prądu),

h. wyniki wszystkich badań przeprowadzanych na oczyszczalni,

i. oraz wszelkie inne informacje mające wpływ na eksploatację przedmiotu umowy.

          

2. Obsługa, bieżąca konserwacja oraz eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sieciowymi w mieście Kleczew, gm. Kleczew.

 

Obowiązki Wykonawcy:

a. obsługa, bieżąca eksploatacja i konserwacja przepompowni sieciowych,

b. bieżąca eksploatacja, naprawy,  konserwacje, usuwanie awarii urządzeń, instalacji i obiektów,

c.  całodobowa obsługa sieci kanalizacji sanitarnej,

d. usuwanie zatorów na kanalizacji (w tym zatorów po wszelkich awariach na sieci oraz na przepompowniach),

e. usuwanie bieżących awarii,

f. prowadzenie ewidencji wszystkich awarii,

g. dokonywanie raz na kwartał obchodów sieci oraz jej uzbrojenia, sporządzanie raportów i przekazywanie ich do ZGKiM w terminie 7 dni od ukończenia obchodu,

h. dokonywanie przeglądów kanalizacji sanitarnej przy udziale przedstawiciela ZGKiM zgodnie z przedłożonym harmonogramem miesięcznym oraz dostarczanie protokołów Zamawiającemu w terminie 7 dni od wykonania przeglądu;

i. czyszczenie kanalizacji z wywozem i utylizacją osadów oraz kamerowaniu oczyszczonej kanalizacji ( w tym również czyszczenie studni z wywozem osadów, skratek itp.),

j. systematyczne dokonywanie płukań sieci kanalizacyjnej wodą lub ściekami,

k. pobieranie i badanie próbek ścieków wprowadzonych do kanalizacji (punkty poboru zostaną ustalone z Zamawiającym),

l. utrzymywanie całodobowej łączności telefonicznej z Zamawiającym,

m. przygotowywanie i przekazywanie co miesiąc Zamawiającemu do 5 dnia nowego miesiąca sprawozdania z prac wykonanych przez Wykonawcę, zawierającego m.in. następujące dane:

- wykonane w ciągu miesiąca czynności np. naprawy, remonty, konserwacje, awarie, zatory,

- informacje o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na eksploatację kanalizacji,

- wyniki wszystkich badań przeprowadzanych na kanalizacji,

oraz wszelkie inne informacje mające wpływ na eksploatację przedmiotu umowy.

 

3.        Usuwanie awarii na wyżej wymienionych obiektach.

a) usuwanie awarii urządzeń, instalacji i obiektów,

b) zapewnienia całodobowej dyspozycyjności, niezwłoczne przystąpienia do usuwania skutków awarii, nie później niż w ciągu 2 godzin, od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu awarii od Zamawiającego lub odbiorców usług, oraz do podjęcia niezwłocznych działań ograniczających i usuwających jej skutki,

c)  Utrzymania całodobowej łączności z Zamawiającym,

d) zapewnienia całodobowego pogotowia awaryjnego dysponującego:

-                     samochodem technicznym wyposażonym w narzędzia hydrauliczne, sprzęt sanitarny (pompa do wykonywania odwodnień wykopów) oraz materiały i armatury sanitarne, zestawy naprawcze (dostosowane do średnicy instalacji i sieci),

-                     samochodem WUKO z zestawem do udrażniania sieci kanalizacyjnej  i wypompowywania odpadów ze studni rewizyjnych i przepompowni z decyzją zezwalającą na świadczenie usług asenizacyjnych na terenie,

-                     lub dysponującego innym, właściwym sprzętem i narzędziami do usuwania awarii,

e)     usuwanie awarii na sieci kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłocznym,

f)       niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o wystąpieniu awarii, zatoru, itp., na obsługiwanych obiektach,

g)    prowadzenie ewidencji wszystkich awarii (osobna dla obiektów opisanych w pkt 1 i pkt 2) i przedkładanie tej ewidencji Zamawiającemu na każde jego wezwanie,

h)     dołączanie do protokołu odbioru usunięcia awarii, na żądanie Zamawiającego, atestów zastosowanych materiałów,

i)      odpowiedzialność za szkody powstałe u osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami,

j)      wykonywanie robót zgodnie z Polskimi Normami PN i BN,

k)     przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,

l)      Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy,

m)   przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i niezwłocznego informowania o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na środowisko,

n)     prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca awarii zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury załącznik nr 4 z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezp. ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach, Dz. Ustaw nr 220 z dnia 23.12.2003, póz. 2181,

o)    w przypadku konieczności zmiany organizacji ruchu - projekt i realizacja oznakowania zostaje w gestii Wykonawcy,

p)    dokonanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu, urządzeń nad - i podziemnych związanych z pracami przy usuwaniu awarii. Koszty uzgodnień ponosi Zamawiający (refaktura),

q)    powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu usuwania awarii oraz potwierdzenie w protokole Odbioru zakresu wykonanych robót,

r)      po usunięciu awarii Wykonawca ma obowiązek przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z obowiązującą technologią.

s)     Wykonawca wykonując renowację terenów (w tym dróg, chodników, parkingów, placów itp.), po robotach ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia odbioru robót przez administratora terenu,

t)         Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu do usuwania awarii (agregat prądotwórczy, pompy do odwadniania wykopów, spawarka itd.).

 

§5

Zawieranie umów na odbiór ścieków z usługobiorcami, oraz pobór opłat zgodnie z aktualną stawką zatwierdzoną przez Radę Miejską w Kleczewie dokonywał będzie Zamawiający.

 

§6

1.     Koordynację nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie: …………………………

2.     Koordynację nad wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ………………….

3.     Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w pkt 1 i 2. Zmiana osoby wyszczególnionej w pkt 2 jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4.     Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w pkt 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

5.     Osoba wymieniona w pkt 1 nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. Osoba ta jest uprawniona do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością usług, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

6.     Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania bez zgody Zamawiającego decyzji wymienionych w pkt 5.

 

 

 

§7

1.     Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:

 

 

…………… zł netto/m3 + ……………. (….% VAT) =  …………….. zł brutto x ilość odprowadzonych

 ścieków w miesiącu = ……………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………/100

2.     Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w pkt 1. 

3.     Zgodnie z ofertą Wykonawcy w wynagrodzeniu z tytułu wykonania umowy, zawarte są koszty zużycia materiałów i narzędzi oraz koszty przejazdów.

4.     W przypadku wejścia w życie kolejnych taryf za zbiorowe odprowadzania ścieków, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ulegnie procentowej zmianie w stosunku do nowej taryfy.

5.     Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi w okresach miesięcznych.

a)  Z uwagi na kwartalny okres rozliczeniowy z Usługobiorcami odprowadzającymi ścieki   Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału kalendarzowego na podstawie średnich ilości odprowadzonych ścieków. W trzecim miesiącu każdego kwartału nastąpi rozliczenie na podstawie dokonanych obciążeń Usługobiorców (na podstawie wystawionych faktur).

 

6.     Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie do 14 dni na podstawie złożonej faktury.

 

 

§8

1.Rozliczenie prac opisanych §1 pkt 1 pptk 2), tj. rozliczanie usuwania awarii występujących na eksploatowanych obiektach będzie się odbywało na następujących zasadach:  

a) awarie, których usunięcie nie przekracza 2 000,00 zł netto, traktowane są jako bieżąca eksploatacja, w związku z czym ich koszt ponosi Wykonawca,

b) awarie, których koszt usunięcia jest wyższy niż 2 000,00 zł netto , usuwa Wykonawca:

a.     koszty usunięcia skutków awarii zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z następującymi zasadami:

-          stawka roboczogodziny i narzutów netto zostaną uzgodnione
z Zamawiającym;

-          ceny użytych materiałów zostaną ustalone na podstawie dostarczonych faktur zakupu materiałów;

-          ceny pracy sprzętu zostaną uzgodnione z Zamawiającym;

-          w przypadku braku odpowiednich pozycji kosztorysowych (KNR, KNNR itp.) pozycje będą wyceniane indywidualnie i podlegać będą sprawdzeniu przez Zamawiającego,

-          Wykonawca zobowiązuje się przygotować i dostarczać kosztorysy powykonawcze w terminie 7 dni od daty odbioru wykonanych usług,

-          Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty złożenia kosztorysu u
Zamawiającego ,

b.    koszty usunięcia awarii wywołanych działaniami Wykonawcy (np. w skutek nieodpowiedniej eksploatacji) ponosi Wykonawca, do pełnej wysokości szkody;

c.     Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zlecić usunięcie awarii również innemu Wykonawcy na podstawie osobnego postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 lub art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) usunięcie awarii, których koszt jest wyższy niż 2 000,00 zł netto dla dostaw i usług (wymiana pomp, naprawa pomp itp.), Zamawiający zleca na podstawie osobnego postępowania w trybie art. 4 pkt 8 lub art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zakup pompy, naprawa pompy);

d) koszty usunięcia awarii, których wartość przekracza 2 000,00 zł netto, będą ponoszone wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego, z tym że Wykonawca ponosi w takim wypadku ustalony koszt 2 000,00 zł, zaś resztę reguluje Zamawiający. Wykonawca dokonuje montażu nowych lub naprawionych urządzeń na własny koszt.

2.Płatność za usunięcie awarii nastąpi w formie przelewu w terminie do 14 dni od daty wystawienia na podstawie złożonej faktury VAT, po złożeniu i zaakceptowaniu kosztorysów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, przez Zamawiającego.

                                                               

§ 9

1.     Za skutki wypadków na terenie obsługiwanych obiektów odpowiada Wykonawca.

2.     Kary i odszkodowania za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją obiektów ponosi Wykonawca zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich.

3.     Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki ruchu obsługiwanych obiektów i urządzeń, oraz książki obiektów budowlanych przez niego eksploatowanych.

 

§10

1.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1)     10% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonej w §7 pkt 1 umowy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, za każdy przypadek naruszenia swoich obowiązków, o których mowa w §4 umowy;

2.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wysokości poniesionej szkody.

3.     W przypadku  naruszenia postanowień umowy, Strona przeciwna może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, zawiadamiając o powyższym drugą stronę umowy.

4.     W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5.     Kary umowne Zamawiający potrąca z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, do zapłaty za dany miesiąc wykonywania umowy (faktura VAT), na co Wykonawca wyraża zgodę.

 

 

 

 

§11

Ustalenia szczegółowe:

1.     Kary umowne Zamawiający potrąca z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, do zapłaty za dany miesiąc wykonywania umowy (faktura VAT), na co Wykonawca wyraża zgodę.

2.     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe stanowiące własność Wykonawcy znajdujące się na eksploatowanych lub naprawianych obiektach, ani też za zdarzenia zaszłe w trakcie realizacji niniejszej umowy.

 

§12

Strony oświadczają, że spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą w sposób polubowny lub przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§13

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.                                             

§14

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

§15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron..

     

Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

 

 

 

 

...........................................

nazwa i adres wykonawcy

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

Oświadczam, że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

 

 

                                                ..................................................................................

                       Data i podpis(y) upełnomocnionego(-ych) przedstawiciela(i) wykonawcy(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Załącznik nr 4A do SIWZ

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

.....................................................

.....................................................

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

..................................................

 

/Data i podpis upoważnionego

                                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3-LAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM USŁUGOM

STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy......................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………………………...

L.p.

Rodzaj i zakres Zamówienia

Termin realizacji

Nazwa Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................

                                               podpis(y) upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) wykonawcy(-ów)

 

 

 

 

      

   Załącznik Nr 6 do SIWZ

.....................................                 

/nazwa i adres wykonawcy/

 

                 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe i zakres wykonywanych czynności

Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

 

 

 

 ..................................................................................

    podpis(y) upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) wykonawcy(-ów)

 

 

Załącznik nr 6A do SIWZ

 

 

 

.....................................................

/Nazwa i adres wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.

 

 

 

 

 

                                     ..................................................................................

                                 Podpis(y) upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) wykonawcy(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Załącznik nr 7 do SIWZ

 

………………………………………                                               …………………………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                               /miejscowość, data/

 

          WYKAZ  NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, JAKIMI DYSPONUJE WYKONAWCA

Lp.

OPIS

(np. typ/model)

Moc

Pojemność

Ilość sztuk

Własny(W) lub

Wynajęty (Wyn)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista ta może być wydłużona, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

 

Podpis…………………………………………………………………..

           (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data………………………………………..

 

*W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do jego udostępnienia.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR8

do SIWZ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

 

                PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

(np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej)

                zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

                ( t.j. Dz. U. Z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 ze zm.)

 

Wykonawcy występujący wspólnie:*

 

Lp.

 

Pełna nazwa wykonawcy

 

Siedziba wykonawcy

 

 

 

 

My, niżej podpisani, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Obsługa i bieżąca konserwacja  oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami, punktem zlewnym i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej ” udzielamy pełnomocnictwa:

Pełna nazwa pełnomocnika

Siedziba pełnomocnika

 

 

 

jako naszemu pełnomocnikowi, do:

1. reprezentowania nas w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym: składania oświadczeń, wniosków, udziału w postępowaniu odwoławczym,

 2..niniejsze pełnomocnictwo uprawnia/nieuprawnia*** do udzielenia dalszych pełnomocnictw ..........****

Podpisy*****:

Miejscowość i data

 

Nazwa i adres wykonawcy

 


 

Osoby upoważnione do podpisania w imieniu Wykonawców

Nazwisko i imię

 

Podpis osoby

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

* - należy wykazać wszystkich wykonawców występujących wspólnie, łącznie z Wykonawcą wykazanym jako Pełnomocnik, jeżeli Pełnomocnikiem jest jeden z Wykonawców występujących wspólnie

** - jeżeli Wykonawcy nie udzielają Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do podpisania umowy - pkt. 2) należy wykreślić

*** - niewłaściwe skreślić

**** - jeżeli wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienia pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw np. Tylko do jego pracowników, powinien wskazać do jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo

***** - podpisy muszą złożyć wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie, łącznie z Wykonawcą, który będzie występował w postępowaniu jako Pełnomocnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Załącznik nr 9

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo

 

 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego pn.  „Obsługa i bieżąca konserwacja  oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami, punktem zlewnym i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej „

 

Upoważniam(y) Pana(ią) ...........................................................................................................

 

do podpisania oferty i załączników do oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii

 

dokumentów w przedmiotowym przetargu.

 

 

 

 

............................................

                                                                                    data i podpis mocodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 1 odwiedzin: 289718 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.