Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Przetarg nieograniczony na zakup ładowarki

ZAKŁAD  GOSPODARKI

KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul.Leśna 58B,  62-540 Kleczew

tel. /63/ 2701400, fax. 2701211

NIP 665-001-37-37

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie ogłasza przetarg nieograniczony  na  zakup i dostawę ładowarki czołowej teleskopowej

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ładowarki czołowej teleskopowej

Termin wykonania zamówienia:  30.11.2010r.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium – nie dotyczy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leśnej 58B w Kleczewie , w terminie do dnia 09.11.2010r. do godz.9.30.Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego, posiadającej następujące oznaczenia: „Oferta na przetarg nieograniczony zakup ładowarki” oraz nazwą (imieniem i nazwiskiem)  wykonawcy i jego adresem.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.11.2010 r .o godz. 10.00

Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  spełnienie  postanowień  art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” oraz dołączenie wymaganych załączników.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w przetargu zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostępnej w siedzibie Zamawiającego, ul.. Leśnej 58B w Kleczewie   oraz na stronie internetowej www.zgkim.kleczew.pl

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.11.2010

Kleczew, dn 02.11.2010 r.

 

Dyrektor Zakładu

Janusz Berthold

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie nieograniczonym na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 164, poz. 1163 ze zm.) za zachowaniem zasad określonych ustawą. Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojecie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono wymienionej ustawy.

2.       Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ul. Leśna 58 B,  62-540  Kleczew

Regon: 310508862, NIP 665-001-37-37

Tel. (063) 2701-400, Fax. (063) 2701-211

e-mail: zgkim@lm.pl,

Godziny pracy: pn-pt  700 – 1500

3.       Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przepadku faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów lub informacji.

4.       Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1)       imię i nazwisko: Janusz Berthold

stanowisko służbowe: Dyrektor ZGKiM

tel.: (063) 2701-400, fax. (063) 2701-211, e-mail: zgkim@lm.pl

5.       Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.       Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

7.     Zamówienia uzupełniające   

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

8.       Wyjaśnienia

Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego  na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia będą stanowić integralną część SIWZ.

DZIAŁ II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA

1.       Nazwa zamówienia:

       Zakup fabrycznie nowej ładowarki czołowej teleskopowej

2.       Termin wykonania zamówienia:

       Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.11.2010r.

3.       Opis przedmiotu zamówienia:

   A/Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej ładowarki czołowej teleskopowej

 

Wymagania:

 a/ parametry techniczne przedmiotu dostawy

-          silnik wysokoprężny czterocylindrowy o pojemności 4 – 4,5 l (spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin STAGE III) czterocylindrowy z turbodoładowaniem o mocy min 85 KM,

-          napęd na obie osie 4x4,

-          skrzynia biegów Powershift zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna 4 biegi do przodu i do tyłu pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem oraz uzyskanie szybkich cykli pracy maszyny, maksymalna prędkość jazdy do 32 km/godz.,

-          sterowanie pracą maszyny za pomocą dźwigni,

-          obie osie skrętne oraz 3 tryby sterowania kołami,

-          cztery koła równe z ogumieniem o rozmiarze 15..5/80 R24,

-          układ hamulcowy wyposażony we wspomaganie na tylne i przednie koła, wielotarczowy zanurzony w oleju z hamulcem postojowym,

-          szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów,

-          układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,

-          układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą o przepływie min 83 l/min,

-          układ elektryczny 12V, przewody elektryczne w pancerzach zabezpieczone przed wilgocią wg normy IP69, alternator 95Amp, akumulator o pojemności min 145 Ah,

-          sygnalizacja zanieczyszczenia filtra powietrza w kabinie operatora,

-          kabina wyposażona w ogrzewanie, wentylator, regulowany fotel operatora, otwieraną tylną szybę z wycieraczką, 2 lusterka wsteczne, lusterko tylne, światła robocze, wskaźnik z alarmem stabilności wzdłużnej,

b/ parametry robocze

-          udźwig od 3000 do 3100 kg,

-          wysokość podnoszenia ładunku: od 6,5 m do 7,2 m,

-          maksymalny zasięg do przodu 3,70 m, udźwig na maksymalnym zasięgu 1250 kg,

-          zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia 0,48 m,

-          promień skrętu max 3,7 m,

-          ciężar roboczy od 6000 do 7100 kg,

-          prześwit min 0,4 m,

c/ wyposażenie maszyny

-          dodatkowa instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów,

-          widły do palet w wyposażeniu + łyżka przednia 2m3,

-          zaczep do przyczep,

-          sygnał cofania,

-          smarownica, tuba smaru,

-          klucz do kół,

-          Instrukcja Obsługi,

-          Trójkąt ostrzegawczy,

-          Tablica wyróżniająca,

-          Gaśnica,

-          Lampa migowa,

-          apteczka

 

Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy i zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca dokona bezpłatnego szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi ładowarki w siedzibie Zamawiającego w dniu przekazania przedmiotu zamówienia.

Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, -w cenie sprzętu

4.      Nazwa kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

34.14.47.10-8 ładowarki jezdne 

5.       Termin związania ofertą:  30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert

DZIAŁ III. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

1.       Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy zamówień publicznych, dotyczące:

·         Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Za spełniających ww warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. z aktualnego odpisu właściwego rejestru lub z  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

- dołączą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia -  nie spełnia

·         Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Za spełniających ww warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy, którzy

-          dołączą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny  spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Za spełniających ww warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy, którzy:

-          nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

-          dołączą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców opar będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia/

2.       Dokumenty wymagane w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Dziale VII ustęp 1 i formie określonej w Dziale V ustęp 1 SIWZ następujące dokumenty:

1)       Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji) zawierający:

       - cenę zakupu (sprzedaży), która będzie cena brutto, tzn. będzie uwzględniała wszelkie           ewentualne opłaty i podatki w tym podatek VAT, oraz wszelkie koszty związane z wydaniem pojazdu, a w szczególności koszty ubezpieczenia na czas przejazdu,

2)             Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 niniejszej specyfikacji).

3)             Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4)

4)             Oświadczenie o nie zaleganiu przez Wykonawcę z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

5)             Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

6)             Dokumenty podmiotów zagranicznych – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)      nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubieganie się o zamówienie.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

DZIAŁ IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.       Wysokość wadium:

       Nie dotyczy

DZIAŁ V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.      Wymogi formalne:

1)       Oferta to wszystkie dokumenty, które Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu. Inne (dodatkowe) dokumenty, które nie są wymagane w niniejszym postępowaniu a zostaną złożone w kopercie (opakowaniu) nie są traktowane jako oferta.

2)       Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem” lub innym równoznacznym i podpisem Wykonawcy.

3)       Wszystkie wymagane dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym (np. w odpisie z rejestru) lub z udzielonym pełnomocnictwem. Powyższy dokument lub pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem (pismem czytelnym).

5  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6) Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

7) Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały.

8)We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. Ponadto w przypadku pieczęci imiennej Zamawiający dopuszcza użycie pieczęci firmowej pod warunkiem, że jej treść obejmuje nazwisko(-a) osoby (-ób) podpisującej (-ych) ofertę.

9) Dokumenty lub informacje załączone do oferty a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca może złożyć w odrębnej części oferty – z proponowaną nazwą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający przyjmie, że ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy braku stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych zastrzeżenie nie będzie obowiązywało. Dotyczy to np. jawnego otwarcia ofert i zapisu wynikającego z art. 86 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Koszt przygotowania oferty:

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.      Opakowanie oferty:

1)       Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

2)       Proponuje się opisać opakowanie oferty wskazując na przedmiot zamówienia . „Oferta na przetarg nieograniczony –zakup ładowarki”

3)       Proponuje się wskazać na kopercie (opakowaniu) nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie składania ofert.

4)       Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

DZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:

1.       Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto.

2.       Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu oferty łącznej ceny netto, wysokości podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

3.       Przedmiot zamówienia objęty jest stawką 22 % podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Powyższa stawka VAT-u nie dotyczy Wykonawców, którzy na podstawie innych przepisów podatkowych nie są płatnikami podatku VAT lub upoważnieni są do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonując kalkulacji cenowej w ofercie zobowiązani są przed terminem składania ofert do wnoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanego w niniejszej Specyfikacji.

4.       Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy podając wartości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie Wykonawca zobowiązany jest dokonać wg zasad uznanych w rachunkowości tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.   

5.       Niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisów bez określenia ceny np. „bez opłat”, „nie dotyczy”, „-” oraz dodatkowych zapisów dotyczących rabatów np. „na podane ceny udzielam 10 % rabatu”.

6.       Podana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

DZIAŁ VII. INFORMACJE O TRYBIE  SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1.       Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego do  09.11.2010r., godz.  9:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

2.       Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – sala nr 4, dnia  09.11.2010r., godz.  10:00

3.       Jawność otwarcia ofert:

1)       Otwarcie ofert jest jawne.

2)       Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3)       W trakcie otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, cena, informacja dotycząca terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

4)       Z otwarcia ofert zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert.

5)       Informacje o których mowa w punkcie 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek.

4.       Zmiana i wycofanie oferty:

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty.

DZIAŁ VIII. TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.       Tryb badania i oceny ofert:

1)       Po zakończeniu części jawnej Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona badania i oceny Wykonawców i ich ofert pod względem spełnienia warunków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji.

2)       Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

3)       W przypadku niejasności co do treści złożonych dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie  wymagań określonych przez Zamawiającego.

4)       Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5) Wykonawca, który pomimo wezwania do uzupełniania nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, zostanie wykluczony z postępowania.

6) Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania będą rozpatrywane pod kątem odrzucenia z mocy art. 89 ustęp 1 Ustawy. Oferty odrzucone nie będą uwzględnione w ocenie ofert.

7) Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie. Oczywiste omyłki to błędy logiczne, niedokładności, co do daty, nazwiska i inne, których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Zamawiający poprawiając oczywistą omyłkę, zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8) Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 Ustawy. Zamawiający poprawiając oczywistą omyłkę, zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej zostanie odrzucona.

2.       Kryteria i zasady oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

 

Cena

 

100 %

 

 

Do porównania i oceny ofert w powyższym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

a/ nazwa kryterium: Cena

          najniższa cena brutto z ofert

PC = ------------------------------------   x  100 pkt 

          cena brutto oferty badanej

gdzie: PC oznacza punktację ceny.

3.  Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów.

    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

    Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

DZIAŁ IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.       Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę wg wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

2.       Wynagrodzenie i warunki płatności: Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia według wystawionej przez Wykonawcę faktury  w  terminie 14 dni od daty jej doręczenia wraz z niezbędnymi dokumentami.

DZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Formalności prowadzące do zawarcia umowy:

1)      Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą wyłonionym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 i Działem IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)      Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3)      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

4)      Miejsce i termin zawarcia umowy Zamawiający określi w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej do Wykonawcy wyłonionego w toku postępowania.

5)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 prawo zamówień publicznych.

6)      Istotne dla stron postanowienia dotyczące treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego znajdują się we „Wzorze umowy”

7)      Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli zajdą przesłanki wskazujące, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym.

2.       Środki ochrony prawnej:

   W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.       W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                                          zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  (Dz. U. z 2007r. Nr  223, poz. 1655 ze zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

4.       Wykaz załączników:

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

1)       Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

2)       Załącznik nr 2 – wzór umowy

3)       Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4)      Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy z art. 24 o braku podstaw do wykluczenia

 

 

 

 

                                                                                       Załącznik nr 1

 

FORMULARZ  OFERTOWY

....................................                                                                                  ............................................

          /pieczątka oferenta/                                                                              /miejscowość, data/

 

 

Zakład Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Leśna 58b

62-540 Kleczew

 

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu w trybie nieograniczonym

niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ na poniższych warunkach:

Ładowarka czołowa teleskopowa

1. cena ofert:

                cena netto: ...........................................................

                słownie ...............................................................................................................

                wartość podatku VAT ............%: ...................................................................

                słownie: ..............................................................................................................

                cena brutto: ...........................................................

                słownie: .................................................................................................................

2. okres gwarancji:

                ilość miesięcy: ........................................

1.       Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne niezbędne informacje dla przygotowania niniejszej oferty.

2.Oświadczamy, że uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

3. Oświadczamy, że umieszczony w SIWZ projekt umowy został nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych w projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4. Oferta została sporządzona na .............. ponumerowanych i podpisanych stronach.

 

                                                                                                               ..........................................................

                                        /pieczątka imienna oraz podpis osoby   uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

 

 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje:

1. ......................................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

                                                  Załącznik nr 2

U M O W A  

 

w dniu …………………r. pomiędzy:

    Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Leśna 58b, 62-540 Kleczew, reprezentowanym przez:

1.Dyrektor Zakładu –  Janusz Berthold

2. Główny Księgowy – Beata Błaszak

zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

 …………………………………………………………………….............

reprezentowanym przez

1. ……………………………………………………………….

2. ...................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, została zawarta umowa o treści następującej.

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego na

podstawie art. 39 „przetarg nieograniczony” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759).

 

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do Zamawiającego przez Wykonawcę ładowarki czołowej teleskopowej

 zwanej dalej „przedmiotem umowy” lub ”sprzętem” lub „urządzeniem”.

 

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten sprzęt nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia i przedkłada następujące dokumenty:

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

które stanowią integralne części niniejszej umowy. Oświadcza również, że przedmiotowy sprzęt jest wolny od wad fizycznych.

   

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie przekazany w posiadanie Zamawiającemu, na podstawie  protokołu zdawczo – odbiorczego w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i własnym staraniem przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego nie później niż do 30.11.2010r.

2. Wykonawca dokona bezpłatnego szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego w dniu przekazania przedmiotu zamówienia.

 

§ 3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy

 

............................................................... zł

(Słownie : .....................................................................................................................)

 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT, a także wszelkie koszty wydania sprzętu, a w szczególności koszty ubezpieczenia urządzenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego.

3. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku  Zamawiającego w Banku BS Kleczew nr

95 8542 0001 3300 1414 0011 6513

na rachunek Wykonawcy w ..................................................................................................................

.....................................................................................................................

w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury (rachunku).

 

§ 4

1.Sprzedający udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres ….. miesięcy od dnia dostarczenia sprzętu oraz zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

2. Zamawiający oświadcza, że zbadał stan techniczny sprzętu.

3. Wykonawca wystawi fakturę (rachunek) po podpisaniu przez strony niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 6

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

                                                                                       § 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY

 

..........................................                                      ..........................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Załącznik nr 3

 

 

............................................                                ……………………………

          /pieczątka oferenta/                                                                            /miejscowość, data/

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

 

 

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam,

że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1.            posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności,          

    jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.      posiadania wiedzy i doświadczenia,;

3.      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia..

 

 

....................................................

/pieczątka imienna oraz podpis osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy /

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Załącznik nr 4

 

 

......................................                                   ......................................

          /pieczątka oferenta/                                                              /miejscowość, data/

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1) O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

O zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Zakup ładowarki”

 

            W nawiązaniu do okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego

 

(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………….

 

Reprezentując firmę (nazwę firmy) ……………………………………………………….

……………………………………………………....

oświadczam, że

brak jest podstaw do wykluczenia mnie, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

Podpisano: ……………………………………………………………………………..

            Pieczęć i podpis Wykonawcy (upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnik)

 

 

1) Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie składają powyższe podmioty.

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Przetarg nieograniczony na zakup ładowarki
Przetarg nieograniczony na zakup ładowarki
   
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 2 odwiedzin: 289664 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.