Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju napedowego

                                                            Kleczew, dnia 13.08.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dostawa wg potrzeb 195 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN.

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) - zwanej dalej "ustawą"

 

 

 

           Prezes Zarządu

           Janusz Berthold

 

 

 

I. Zamawiający

 

1.     Zamawiający:

       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

Regon: 301634884, NIP 665-296-32-71

Tel. (63) 2701 400, Fax. (63) 2701 211

Adres: www.zgkim.kleczew.pl   e-mail: zgkim@lm..pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wg potrzeb 195 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN., w tym:

a)     Baza w Kleczewie                                              155 000 litrów,

b)    Baza w Słupcy                                                     40 000 litrów

 

przy założeniu, że pojedyńcza dostawa będzie wynosić od 2000 do 4000 litrów

 Nazwa kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  kod – 09134100-8

 

III. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone.

IV . Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

V. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

od 09.09.2015r. do 08.09.2016r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających ww warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy, którzy:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. z aktualnego odpisu właściwego rejestru lub z  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- posiadają zezwolenie/koncesję na prowadzenie sprzedaży paliwa w stacji paliw;

- dołączą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia -  nie spełnia

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest zainstalowanie zbiornika w ilości 2 sztuk o pojemności od 4500 do 7 000 litrów na olej napędowy wraz z dystrybutorem na placach wskazanych przez Zamawiającego ( baza w Kleczewie i w Słupcy). Zbiornik wraz z dystrybutorem musi posiadać atest/homologację. Wstawiony zbiornik z dystrybutorem pozostaną własnością oferenta, którego obowiązkiem będzie zapewnienie serwisu oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Zainstalowanie zbiornika nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od daty podpisania umowy dostawy.

B/ posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających ww warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy, którzy

-          dołączą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny  spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia.

C/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Za spełniających ww warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy, którzy:

-          nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat,

-          dołączą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia/

Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 ust. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuoną.

 

VIII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokumenty wymagane w ofercie:

1) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ)

2) formularz cenowy wg załącznika nr 2 do SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – w załączeniu wzory do wykorzystania takich pełnomocnictw (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ) .

4) parafowany egzemplarz umowy załącznik nr 3

 

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 4);

2) aktualne zezwolenie/koncesję na obrót paliwami ciekłymi;

 Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 5) - dotyczącej tych podmiotów.

3. Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 5);

2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

 

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 4-8,oraz 10-11 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w pkt.3, ppkt 1- 3,

2) warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie

Uwaga: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy załączyć dwa typy zaświadczeń z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami: osobno dla wspólników w zakresie podatku dochodowego, osobno jako spółka w zakresie podatku VAT.

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w pkt.2 ppkt.1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.

5. Forma dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz 1817), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1.     Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

 

Adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieśłnicza 21  62-540 Kleczew    nr telefonu 63-2701400    faxu: 63 2701211

 

1.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2.     Do dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, mają zastosowanie przepisy tego rozporządzenia (dotyczy to także dokumentów, do których złożenia wykonawca został wezwany w trybie art. 26 ust.3). Rozporządzenie to nie przewiduje składania dokumentów w formie faksu, bowiem – zgodnie z art. 78§1 kodeksu cywilnego – podpis wykonawcy i poświadczanie za zgodność z oryginałem złożone za pośrednictwem faksu nigdy nie będą oryginalne, a będą jedynie kopią1

3.     Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.zgkim.kleczew.pl

4.     W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy.

5.     Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

6.     Zamawiający  dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną  do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach organizacyjnych zamówienia jest:   Prezes Zarządu – Janusz Berthold  , w sprawach merytorycznych – Ewa Dawidziak tel. 63 2701 400,

 

X. Termin związania ofertą:

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

6. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

7. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

8. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej j/n:

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

Oferta na dostawę oleju napędowego

Nie otwierać przed dniem 24.08.2015 r. do godz. 10.30.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

12. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art.96 ust.3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

14. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną).

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.

4) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

5) Wypełniając formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w dziale. VIII pkt 2 niniejszej SIWZ powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21 , pokój nr 2. Termin składania ofert zamawiający wyznacza do dnia 24.08.2015r. do godz. 10.00. Ofertę złożoną po wskazanym wyżej terminie zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2015r. o godz. 10.30 w pokoju nr 2 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie , ul. Rzemieślnicza 21

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

XIII Sposób obliczenia ceny oferty

 

Podstawą kalkulacji ceny za 1 litr oleju napędowego będzie średnia arytmetyczna cen ON dwóch największych producentów paliw PKN Orlen SA i Grupy LOTOS SA, ogłaszanych na ich oficjalnych stronach internetowych http://www.orlen.pl oraz http://www.lotos.pl. Do kalkulacji należy przyjąć ceny ww. producentów z poniedziałku z tygodnia poprzedzającego termin złożenia ofert tj. z 12.08.2015r. (informacje o zmianach cen paliw na dany dzień są publikowane na stronach internetowych) i wyliczyć średnią wg wzoru: (cena netto PKN ORLEN + cena netto Grupy LOTOS / 2). Cena ma być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia I zawierać koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia towaru, opłaty pośrednie (koszty załadunku i rozładunku, podatek VAT itp.) i marżę lub upust dostawcy przy założeniu wielkości pojedynczej dostawy określonej w pkt. 1 Specyfikacji. Marża lub upust dostawcy podany w formularzu cenowym będzie stały w okresie obowiązywania umowy. Cena za paliwo ma być podana w temperaturze referencyjnej 15ºC, tak też będą fakturowane późniejsze dostawy.

XIV. Waluty obce

W niniejszym postępowaniu rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przeprowadzane będą wyłącznie w złotych polskich.

 

XV. Kryteria oceny ofert

W niniejszym przetargu oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- Cena oferty 95 %

- termin płatności faktury 5%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

 

Nr kryterium

wzór

1

(Cmin/Cof)* 100 * waga

gdzie:

-Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof – cena podana w ofercie

2

1)     za termin płatności od 7 - 14 dni  - 0,00 pkt

2)     za termin płatności od 15 - 20 dni  - 1,00 pkt

3)     za termin płatności od 21 - 25 dni  - 3,00 pkt

4)     za termin płatności od 26 - 30 dni  - 5,00 pkt

 

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. W toku badania dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert..  Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „termin płatności faktury” będzie rozpatrywane na podstawie zdeklarowanej ilości dni, jakie Wykonawca poda w Formularzu oferty. Najkrótszy termin płatności uwzględniony do oceny ofert to 7 dni liczonych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Najdłuższy możliwy termin płatności to 30 dni, liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca może zaproponować termin płatności w przedziale od 7 do 30 dni. Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej decyzji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

XVI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium.

 

XVII. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku co do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostawy objętej przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy które w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

XVIII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.

3. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 ustawy pzp

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

XIX. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy pzp

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie możliwości wnoszenia odwołań oraz skargi do sądu

Dział VI Środki ochrony prawnej.

Art. 179 – 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r Dz. U.. poz. 907 ze zm..)

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm..) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz oferty - załącznik nr 1;
  2. Formularz cenowy – załącznik nr 2

3. . Wzór umowy - załącznik nr3

4.. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 4;

5.. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5;

6. Wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 6;

7. Pełnomocnictwo – załącznik nr 7

8. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt. 5 – załącznik nr 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz Ofertowy

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa wg potrzeb 195 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN.

 

1.     działając w imieniu i na rzecz

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..

Tel. ………………………………… fax ……………………………….NIP ………………………… REGON …………………………

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ,  zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za: następującą cenę

 

Rodzaj paliwa

Cena jednostkowa netto za 1 l

Ilość litrów rocznie

Wartość netto zamówienia

Stawka VAT %

Wartość brutto zamówienia

Olej napędowy

 

195 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia słownie:: ……………………………………………………………………………………….

 

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, wzorem umowy. Akceptujemy i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz uznajemy je za wystarczające.

OŚWIADCZAMY, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od …………….. do ………………………….

OŚWIADCZAMY, że termin płatności faktury deklarujemy …………………dni od doręczenia . Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni liczonych od daty jej otwarcia.

OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: ...................

OŚWIADCZAMY, iż spełniamy wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Oświadczamy, że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia:

a/ wykonamy sami*

b/ powierzymy podwykonawcom w części dotyczącej* ……………..………………………………

Oświadczamy, że niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do oferty są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………….

 

 

 

 

 

 

                                                          .............................................................................................

Data i podpis(y)upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i)                    wykonawcy

 

 

* niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia

Średnia z cen netto PKN Orlen i Grupy Lotos za 1 l z dnia 12.08.2015r.

Marża dostawcy (+)

 

Lub

 

Upust dostawcy (-)

Cena netto za 1 l

Stawka VAT %

Cena brutto za 1 l

Olej napędowy

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

UMOWA nr ………………

 

w dniu …………………r. pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew, , wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000379279 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP 665 296 32 71;  o kapitale zakładowym w wysokości   3 912 000 złotych;

1. Prezesa Zarządu –Janusza Bertholda

2. Prokurenta -Głównego Księgowego– Beatę Błaszak

zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

  ………………………………………………………………………………………….........

reprezentowanym przez:

1.       ………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, została zawarta umowa o treści następującej.

 

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie nieograniczonym Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i odbioru wg potrzeb 195 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych zgodnych z PN.

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w następujące miejsca:

a) baza w Kleczewie                                              155 000 litrów,

b) baza w Słupcy                                                    40 000 litrów

przy założeniu że pojedyńcza dostawa będzie wynosić od 2000 do 4000 litrów.

3.Wykonawca zainstaluje zbiornik na olej napędowy w ilości 2 sztuk o pojemności  od 4 500 do 7 000 litrów wraz z dystrybutorem na placach wskazanych przez Zamawiającego (baza w Kleczewie i w Słupcy). Zbiornik wraz z dystrybutorem musi posiadać atest/homologację. Wstawiony zbiornik z dystrybutorem pozostaną własnością Wykonawcy, którego obowiązkiem będzie zapewnienie serwisu oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Atestowany zbiornik na olej napędowy wraz z dystrybutorem musi być zainstalowany na terenie wskazanym przez Zamawiającego w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy dostawy.

4. Do czasu zainstalowania zbiornika, Wykonawca  zapewni zakup oleju napędowego we własnej Stacji Paliw tankowania na warunkach zgodnych wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

 

 

§ 2

 

1.     Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy po cenach jednostkowych będących średnią cen Lotosu i Orlenu z dnia dostawy oraz marży lub pomniejszoną o upust zawarty w formularzu cenowym, który to upust jest stały przez cały okres obowiązywania umowy.

2.     Dostawy oleju napędowego Wykonawca zapewnia własnym transportem do punktów wymienionych w § 1 w terminie 2 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie Zamawiającego.

3.     Wykonawca gwarantuje, że dostarczone paliwa mają jakość zgodną z obowiązującymi normami. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości dostarczanego paliwa oraz dokument wydania.

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo przebadania próbek paliwa co do ich zgodności z normami w uprawnionej instytucji.

5.     SIWZ oraz oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu przetargowym są integralną częścią zawartej umowy

 

 

 

 

 

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj od 09.09.20154r. do 08.09.2016r.

§ 4

1.     Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów będzie Mirosław Kotarski tel. 632701400 wew 408. 

2.     Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie ;

…………………………………………………………………………………………………

§ 5

1.     Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia i dostarczonej ilości oleju napędowego powiększone o  stałą marżę za 1l / pomniejszone o stały upust za 1l oraz powiększone o należny podatek VAT

2.     Upust/marża obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

3.     Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, a także wszystkie inne koszty Wykonawcy.

4.     Płatność za każdorazową dostawę będzie realizowana w terminie ……. dni od dostawy na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze

5.     Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

6.     Maksymalna wartość umowy wynosi:

Wartość brutto ……………………….. zł, słownie ……………………………………………………...

 

§ 6

1.     Zastrzeżenia dotyczące jakości oleju oraz jego niezgodności ze złożoną ofertą, Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wg swego wyboru telefonicznie, mailem lub faksem na numer określony w §4 ust. 2

2.     Na udzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 24 godzin od dnia jej doręczenia faksem uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.

3.     W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca najpóźniej w terminie 24 godzin odpowiednio wymieni dostarczony olej na własny koszt, na zgodny ze złożoną ofertą.

4.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

§ 7

1.     Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:

a)     Za opóźnienie w realizacji warunków umownych, w wysokości 1% wartości brutto jednorazowego zamówienia za każdy dzień przekroczenia umownego terminu realizacji zamówienia,

b)    Za naruszenie warunków umownych o których mowa w § 1,6 w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 6, za każdy stwierdzony taki przypadek.

 2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego wyliczonego zgodnie z § 8 umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego wyliczonego zgodnie z § 8 umowy.

 

 

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 9

1.     Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej – aneksu, pod rygorem nieważności.

2.     Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku co do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostawy objętej przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy które w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

 

§ 10

Ewentualnie spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd dla Zamawiającego.

 

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

        

 

        Wykonawca:                                                                                                   Zamawiający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Załącznik Nr 4 do SIWZ

 

 

 

 

 

...........................................

nazwa i adres wykonawcy

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

Oświadczam, że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm..).) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

 

 

                                                ..................................................................................

                       Data i podpis(y) upełnomocnionego(-ych) przedstawiciela(i) wykonawcy(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

.....................................................

.....................................................

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm..).).

 

 

 

 

 

..................................................

 

/Data i podpis upoważnionego

                                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR6

do SIWZ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

 

                PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

(np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej)

                zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

                ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm..)

 

Wykonawcy występujący wspólnie:*

 

Lp.

 

Pełna nazwa wykonawcy

 

Siedziba wykonawcy

 

 

 

 

My, niżej podpisani, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia na dostawę oleju napędowego w ramach zadania: Dostawa wg potrzeb 195 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN.

 udzielamy pełnomocnictwa:

Pełna nazwa pełnomocnika

Siedziba pełnomocnika

 

 

 

jako naszemu pełnomocnikowi, do:

1. reprezentowania nas w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym: składania oświadczeń, wniosków, udziału w postępowaniu odwoławczym,

2. zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia.**

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia/nieuprawnia*** do udzielenia dalszych pełnomocnictw ..........****

Podpisy*****:

Miejscowość i data

 

Nazwa i adres wykonawcy

 


 

Osoby upoważnione do podpisania w imieniu Wykonawców

Nazwisko i imię

 

Podpis osoby

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

* - należy wykazać wszystkich wykonawców występujących wspólnie, łącznie z Wykonawcą wykazanym jako Pełnomocnik, jeżeli Pełnomocnikiem jest jeden z Wykonawców występujących wspólnie

** - jeżeli Wykonawcy nie udzielają Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do podpisania umowy - pkt. 2) należy wykreślić

*** - niewłaściwe skreślić

**** - jeżeli wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienia pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw np. Tylko do jego pracowników, powinien wskazać do jakich osób może być udzielone dalsze pełnomocnictwo

***** - podpisy muszą złożyć wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie, łącznie z Wykonawcą, który będzie występował w postępowaniu jako Pełnomocnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo

 

 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego pn Dostawa wg potrzeb 195 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN.

 

 

Upoważniam(y) Pana(ią) ...........................................................................................................

 

do podpisania oferty i załączników do oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii

 

dokumentów w przedmiotowym przetargu.

 

 

 

 

............................................

                                                                                            data i podpis mocodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8

 

…………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

W zakresie art. 24 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013r. poz. 907 ze zm..))

 

 

Składając ofertę w trybie przetaru nieograniczonego na:

 

„Dostawa wg potrzeb 195 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN.”

 

Oświadczamy, że:

a)     nie należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331, z późn. zm)*

b)     należę/my do grupy kaptałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurncji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn.zm.)

 

i przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ………………………………………….

                          /Data i podpis upoważnionego

                                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy/

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
SIWZ na dostawę oleju napedowego wraz z załącznikami
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyniku postępowania
   
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 1 odwiedzin: 289688 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.