Środa 16 Styczeń 2019Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie ogłasza przetarg :

a)      w formie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż :

·         Koparko- ładowarka NEW HOLLAND LB 95B, rok produkcji 2007

             CENA WYWOŁAWCZA-  74.033,70  zł brutto

             Kwota wadium – 7.403 zł

·         Ładowarka kołowa Ł-34, rok produkcji 1975

             CENA WYWOŁAWCZA – 22.140,00 zł  brutto

             Kwota wadium- 2.214 zł

·         Ładowarka czołowa SCHAEFF SKL 831, rok produkcji 1995

              CENA WYWOŁAWCZA – 19.962,90 zł brutto

              Kwota wadium – 1.996 zł

b)      w formie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż :

·         STAR 1142 – beczkowóz asenizacyjny, rok produkcji 1994

               CENA WYWOŁAWCZA – 9.471 zł brutto

               Kwota wadium – 947 zł

·         Przyczepa ciężarowa Autosan D-47B, rok produkcji 1980

               CENA WYWOŁAWCZA – 7.724,40 zł brutto

               Kwota wadium – 772  

 

TERMIN I OGŁOSZENIE PRZETARGU

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ogłasza termin przeprowadzenia przetargów na : 18 marca 2016 roku, godzina 10.30 i 11.30, w zależności od typu przetargu.

Przetarg pisemny

1. Oferty na przetarg pisemny należy składać w zaklejonych kopertach, z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż…… ( wpisać nazwę sprzętu)”, do dnia 18 marca 2016 roku do godziny 10.30 w siedzibie spółki przy ul. Rzemieślniczej 21 w Kleczewie , pokój nr 5.

2. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,

b) datę,

c) ofertową cenę brutto, cyfrowo i słownie,

d) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ( formularz dostępny na stronie internetowej spółki),

e) oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń ( formularz dostępny na stronie internetowej spółki),

f) aktualny odpis KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy oferent jest podmiotem gospodarczym,

g) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, podpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy),

h) potwierdzenie wpłaty wadium.

3. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

Przetarg ustny

 

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie spółki w Kleczewie, przy ulicy Rzemieślniczej 21, w dniu 18 marca 2016r o godzinie 11.30, zgodnie z zakładowym regulaminem przetargu.

 

Zainteresowane podmioty lub osoby winny złożyć następujące dokumenty :

a)      pisemne zgłoszenie udziału w przetargu ( dostępny w siedzibie, na stronie internetowej spółki),

b)      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ( formularz dostępny na stronie internetowej spółki),

c)      oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu,

d)     aktualny odpis KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy oferent jest podmiotem gospodarczym,

e)      pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, podpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy),

f)       potwierdzenie wpłaty wadium.

 

 

PRZEDMIOT PRZETARGU

 Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotów sprzedaży w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie w dniach 10-14 .03.2016 , w godzinach 7.00-14.00. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest p. Mirosław Kotarski tel. 63 2701400. Sprzęt można zobaczyć również na stronie internetowej spółki ( www.zgkim.kleczew.pl) , w zakładce „ Przetargi”.

 

WADIUM

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Dotyczy to wszystkich składników majątku będących przedmiotem przetargu.

Konto do wpłaty wadium : 98 8542 0001 0300 0091 2000 0020

Opis : wadium – ……………………  ( podać nazwę sprzętu)

2. Wadium przepada, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy ( Regulamin przetargowy – paragraf 5, punkt 7 )

 

INFORMACJE DODATKOWE

1.      Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w warunkach określonych w projekcie umowy.

2.      Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu, w formie licytacji.

3.      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

4.      Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21, pok. 5 i pod numerem telefonu 632701400

5.      Regulamin postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie” jest zamieszczony na stronie sprzedawcy www.zgkim.kleczew.pl

 

                                                                                                    ZGKiM Sp. z o.o.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Zdjęcia sprzętu
BECZKOWÓZ-2
BECZKOWÓZ-3
ŁADOWARKA SCHAEFF -1
ŁADOWARKA SCHAEFF-2
ŁADOWARKA SCHAEFF-3
PRZYCZEPA AUTOSAN-1
PRZYCZEPA AUTOSAN-2
KOPARKO-ŁADOWARKA N.HOLLAND-1
KOPARKO-ŁADOWARKA N.HOLLAND-2
KOPARKO-ŁADOWARKA N.HOLLAND-3
KOPARKO-ŁADOWARKA-N.HOLLAND-4
ŁADOWARKA KOŁOWA-Ł34- 1
ŁADOWARKA KOŁOWA- Ł34-2
ŁADOWARKA KOŁOWA-Ł34-3
ŁADOWARKA KOŁOWA-Ł34-4
Zgłoszenie udziału-przetarg ustny
Oświadczenie - Regulamin przetargowy
Oświadczenie- stan techniczny pojazdu
Protokół zdawczo-odbiorczy
Umowa sprzedaży
Oferta- przetarg pisemny nieograniczony
Zawiadomienie o wyniku postępowania
   
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 2 odwiedzin: 293026 | © 2007 - 2019 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.