Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w ilości 195000 litrów +-20%

                                                                                                        Kleczew, dnia 25.08.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dostawa wg potrzeb 195 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN.

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831 i 996 i ustawa z dn.22.06.2016r. Prawo zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2016 poz. 1020.) - zwanej dalej "ustawą"

 

 

 

           Prezes Zarządu

           Janusz Berthold

 

 

 

I. Zamawiający

 

1.       Zamawiający:

       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

Regon: 301634884, NIP 665-296-32-71

Tel. (63) 2701 400, Fax. (63) 2701 211

Adres: www.zgkim.kleczew.pl   e-mail: zgkim@lm..pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wg potrzeb 195 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN., w tym:

a)       Baza w Kleczewie                                              155 000 litrów,

b)       Baza w Słupcy                                                     40 000 litrów

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest zainstalowanie zbiornika w ilości 2 sztuk o pojemności od 4500 do 7 000 litrów na olej napędowy wraz z dystrybutorem na placach wskazanych przez Zamawiającego ( baza w Kleczewie i w Słupcy). Zbiornik wraz z dystrybutorem musi posiadać atest/homologację. Wstawiony zbiornik z dystrybutorem pozostaną własnością oferenta, którego obowiązkiem będzie zapewnienie serwisu oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Zainstalowanie zbiornika nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od daty podpisania umowy dostawy. Wykonawca powinien dostarczać olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących sposób transportowania  paliw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonoego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowej dostawy w ilości od 2000 do 4000 litrów w terminie 2 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie Zamawiającego.

 

 Nazwa kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  kod – 09134000-7

 

III. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone.

IV . Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

V. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Va. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Vb. Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

VI. Termin wykonania zamówienia:

od 09.09.2016r. do 08.09.2017r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

  1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a)       kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika z odrbębnych przepisów,

b)       sytuacji ekonomicznej i finansowej

c)       zdolności technicznej i zawodowej

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , zamawiający żąda:

-  aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie takich uprawnień tj koncesji, zezwolenia, licencji na obrót paliwami ciekłymi.

1.        W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

-  zaświadczenia właściwego naczelnika Urządu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierzające że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postepowaniu .Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Dodatkowo Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania-podstawa art. 24 ust.12 ustawy Pzp.

 

VIII. I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Dokumenty wymagane w ofercie:

1) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ)

2) formularz cenowy wg załącznika nr 2 do SIWZ

3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – w załączeniu wzory do wykorzystania takich pełnomocnictw (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ) .

4) parafowany egzemplarz umowy załącznik nr 3

5) aktualne oświadczenie Wykonawcy na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 4 i 5);

6) aktualne zezwolenie/koncesję na obrót paliwami ciekłymi;

 Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ustawy(załącznik nr 5).

7) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacji potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu(załącznik nr 8 do SIWZ)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1-4. Zamiast dokumentów wymienionych w ppkt 2i3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze wzglę2.du na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Forma dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.  poz 1126), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1.       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.                   Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami: Osobą upoważnioną  do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach organizacyjnych zamówienia jest:   Prezes Zarządu – Janusz Berthold  , w sprawach merytorycznych – Ewa Dawidziak tel. 63 2701 400 mail: e.dawidziak@zgkimkleczew.pl

Adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieśłnicza 21  62-540 Kleczew    nr telefonu 63-2701400    faxu: 63 2701211

3.       Do dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, mają zastosowanie przepisy tego rozporządzenia (dotyczy to także dokumentów, do których złożenia wykonawca został wezwany w trybie art. 26 ust.3). Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.zgkim.kleczew.pl

4.       W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy.

5.       Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

X. Termin związania ofertą:

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3. Jeżeli Wykonawca zamierzy powierzyć część zamówienia podwykonawcom zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ustawy.

4. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

6. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

 

 

 

 

7. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

8. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej j/n:

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

Oferta na dostawę oleju napędowego

Nie otwierać przed dniem 01.09.2019 r. do godz. 10.30.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

12. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art.96 ust.3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

14. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną).

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.

4) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

5) Wypełniając formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w dziale. VIII pkt 2 niniejszej SIWZ powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21 , pokój nr 2. Termin składania ofert zamawiający wyznacza do dnia 01.09.2016r. do godz. 10.00. Ofertę złożoną po wskazanym wyżej terminie zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.201r. o godz. 10.30 w pokoju nr 2 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie , ul. Rzemieślnicza 21

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

XIII Sposób obliczenia ceny oferty

 

Podstawą kalkulacji ceny za 1 litr oleju napędowego będzie średnia arytmetyczna cen ON dwóch największych producentów paliw PKN Orlen SA i Grupy LOTOS SA, ogłaszanych na ich oficjalnych stronach internetowych http://www.orlen.pl oraz http://www.lotos.pl. Do kalkulacji należy przyjąć ceny ww. producentów z dnia poprzedzającego termin ogłoszenia o zamówieniu tj. z 24.08.2016r. (informacje o zmianach cen paliw na dany dzień są publikowane na stronach internetowych) i wyliczyć średnią wg wzoru: (cena netto PKN ORLEN + cena netto Grupy LOTOS / 2). Cena ma być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia I zawierać koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia towaru, opłaty pośrednie (koszty załadunku i rozładunku, podatek VAT itp.) i marżę lub upust dostawcy przy założeniu wielkości pojedynczej dostawy określonej w pkt. 1 Specyfikacji. Marża lub upust dostawcy podany w formularzu cenowym będzie stały w okresie obowiązywania umowy. Cena za paliwo ma być podana w temperaturze referencyjnej 15ºC, tak też będą fakturowane późniejsze dostawy.

XIV. Waluty obce

W niniejszym postępowaniu rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przeprowadzane będą wyłącznie w złotych polskich.

 

XV. Kryteria oceny ofert

W niniejszym przetargu oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- Cena oferty 95 %

- termin płatności faktury 5%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

 

Nr kryterium

wzór

1

(Cmin/Cof)* 100 * waga

gdzie:

-Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof – cena podana w ofercie

2

1)       za termin płatności od 7 - 14 dni  - 0,00 pkt

2)       za termin płatności od 15 - 20 dni  - 1,00 pkt

3)       za termin płatności od 21 - 25 dni  - 3,00 pkt

4)       za termin płatności od 26 - 30 dni  - 5,00 pkt

 

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. W toku badania dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert..  Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „termin płatności faktury” będzie rozpatrywane na podstawie zdeklarowanej ilości dni, jakie Wykonawca poda w Formularzu oferty. Najkrótszy termin płatności uwzględniony do oceny ofert to 7 dni liczonych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Najdłuższy możliwy termin płatności to 30 dni, liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca może zaproponować termin płatności w przedziale od 7 do 30 dni. Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej decyzji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

XVI. WADIUM

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

XVII. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku co do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostawy objętej przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy które w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

XVIII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

 

 

 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty wszystkich wykonawców, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i art. 183 ust. 1 ustawy. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy..

3. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

XIX. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy pzp

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie możliwości wnoszenia odwołań oraz skargi do sądu

Dział VI Środki ochrony prawnej.

Art. 179 – 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831 i 996 i ustawa z dn.22.06.2016r. Prawo zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2016 poz. 1020.),

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831 i 996 i ustawa z dn.22.06.2016r. Prawo zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2016 poz. 1020.), i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz oferty - załącznik nr 1;
  2. Formularz cenowy – załącznik nr 2

3. . Wzór umowy - załącznik nr3

5.. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4;

6. Osiwadczenie o braku podstaw do wykluczenia –załącznik nr 5

6. Wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 6;

7. Pełnomocnictwo – załącznik nr7

8. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 8

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
SIWZ wraz załącznikami na dostawę ON
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ON
Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę ON
   
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 2 odwiedzin: 289712 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.