Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodna z RODO dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą , wspólników spółek cywilnych i osób fizycznych będących klientami ( zawarte umowy) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie

1.       Administratorem danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z art. 23 ust.1 punkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie w osobie Prezesa Zarządu.

2.       Siedzibą administratora danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew.

3.       Dane osobowe przetwarzane będą tylko dla potrzeb realizacji umowy wywozu stałych nieczystości komunalnych, nieczystości płynnych lub zaopatrzenia w wodę i/lub odbiór ścieków,  i na czas jej trwania lub wygaśnięcia roszczeń związanych z umową.

4.       Osobie , której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

5.       Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.       ZGKiM Sp. z o.o. w Kleczewie wyznaczyła inspektora ochrony danych, którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@zgkimkleczew.pl , tel. 63 270 14 00, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7.       Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8.       Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane:

- podmiotom świadczącym na rzecz ZGKiM w Kleczewie : usługi prawne, windykacyjne,

- operatorom pocztowym i kurierom,

- bankom - realizacji płatności

w zakresie niezbędnym do realizacji umowy wywozu stałych nieczystości komunalnych, nieczystości płynnych lub zaopatrzenia w wodę i/lub odbiór ścieków,

- organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, jeżeli wystąpi taka okoliczność.

      9. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, 

               przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu

              terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy 

              i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.     

10.   Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE. Z 2016r. nr 119, str. 1)- dalej RODO, ( tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem umowy) art.6 ust. 1 lit. C RODO ( tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art.9 ust. 2 lit. F RODO ( tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).                                                                                                

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 1 odwiedzin: 289697 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.